1. Politika

İşbu TAUHABER Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”),  TAUHABER tarafından Türk-Alman Üniversitesi mensupları, mezunları, adayları ve ziyaretçileri başta olmak üzere TAUHABER’i ziyaret eden gerçek ve tüzel kişilere ait Kişisel Verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlenmesine ilişkin TAUHABER’ in beyan ve açıklamalarını içerir.

 1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız

Elde edilen Kişisel Verileriniz, TAUHABER tarafından KVKK’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde işlenebilecektir:

TAUHABER tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • Üyelik başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
 • Tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla ilişkilerin yürütülmesi,
 • Üyelik takibinin yapılması,
 • Üyelerle ilişkilerin yürütülmesi,
 • İşe yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Üye ve ziyaretçilerin indirim, promosyon gibi menfaatlerden faydalandırılarak bağlılığının arttırılmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

TAUHABER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;

 • Türk-Alman Üniversitesi mensup, mezun ve adayları ile ilişkilerin yürütülmesi,
 • TAUHABER tarafından sunulan hizmetlerin satılmasına ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Etkinlik yönetimine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Öğrencilerle ilişkilerin yürütülmesi,
 • Tedarikçilerle ve iş ortaklarıyla ilişkilerin yürütülmesi.
 1. Toplanan Kişisel Verileriniz

TAUHABER tarafından (doğrudan sizden, kamuya açık şekilde aleni alanlardan veya üçüncü taraflardan) toplanan Kişisel Verileriniz TAUHABER ile ilişkinizde üstlendiğiniz göreviniz, konumunuz ve KVKK’i yükümlülüklere göre değişmektedir. Toplanan Kişisel Verileriniz şu şekilde sıralanabilecektir:

 • Kimlik Bilgisi (T.C. kimlik numarası, ad- soyad, pasaport numarası, nüfus cüzdanı seri numarası, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği vb.)
 • İletişim Bilgisi (E-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres vb.)
 • Öğrenci- Mezun Bilgisi (Kişiyle ilişkilendirilen öğrenci numarası, öğrenci- mezun gelir bilgisi, mezun meslek bilgisi, eğitim bilgisi vb.)
 • Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi (Veri Sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri vb.)
 • Öğrenci- Mezun İşlem Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen bir talimat ve talebe bağlı CDR (call detail record), call center kayıtları, kredi kartı bilgileri, gişe dekontları, buna yönelik kanallarda kaydedilen kayıtlar vb.)
 • Çalışan Adayı Bilgisi (özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları vb.)
 • Finansal Bilgi (kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.)
 • Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi (giriş-çıkış kayıtları, kamera kayıtları vb.)
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi (mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler vb.)
 • Denetim ve Teftiş Bilgisi (Veri Sahibiyle ilişkilendirilen yasal takip ve haklarımızı ileri sürmemize ilişkin her türlü kayıt ve işleme ilişkin bilgiler vb.)
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler, genetik veriler)
 • İtibar Yönetimi Bilgisi (kişiyle ilişkilendirilen ve TAÜMED’nin itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler vb.)
 • Görsel ve İşitsel Veri (fotoğraflar, kamera kayıtları, ses kayıtları vb.)

Sayılan Kişisel Veri tipleri işlenen tüm verileriniz kapsamamakta olup TAÜHABER tarafından sayılan verilere benzer tipte Kişisel Veriler işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel Verileriniz, TAUHABER’e veya TAÜHABER adına ürün veya hizmet sağlayan taraflar ile sizleri ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için iş birliği içinde olduğumuz taraflar dahil olmak üzere TAÜHABER ile olan iş ilişkinizin kurulması, yürütülmesi ve sona erdirilmesi hususlarında destek aldığımız tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin KVKK’en yetkili kamu kurumları ile özel kişilerle de yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir. Kişisel Verilerinizin paylaşıldığı bu durumlarda TAÜHABER, verilerin paylaşıldığı tarafın bu Politikada yer alan kurallara ve mevzuatta yer alan hükümlere uygun şekilde işleme ve aktarım faaliyetinde bulunması için gerekli önlemleri alır.

 1. Kişisel Verilerin Saklanması

TAÜHABER, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapar. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile ilgili zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınır. Kişisel Veri İşleme amacının ortadan kalkması halinde ise, Kişisel Verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilir.

 1. Veri Sahiplerinin Hakları 

KVKK’un 11. maddesine göre Veri Sahipleri, Veri Sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir: 

 • Kendisi ile ilgili Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kendisi ile ilgili Kişisel Veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.
 • Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.
 • Kişisel Verilerin KVKKa aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

 • Kişisel Veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili Kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel Veri işlemenin KVKKun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel Veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

 1. Veri Güvenliği

TAÜHABER, Kişisel Verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Bu kapsamda, TAÜHABER;

 • Kişisel Verilere erişimleri kayıt altına almakta,
 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta,
 • KVKK’un 12. maddesi uyarınca KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta,
 • Dernek içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin KVKK’ya uyumunu temin etmekte,
 • Dernek içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirmekte,
 • Kişisel Verilere dış kaynak kullanımı gibi sebeplerle TAUHABER dışından erişim olması halinde TAÜHABER dış hizmet sağlayıcı tarafından KVKK’ya uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almakta,
 • Kişisel Verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını KVKK kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli aksiyonları almaktadır.
 1. Sorumluluk

TAÜHABER tarafından kendisine devredilen yetkiye dayanarak veri işleme faaliyetinde bulunan üçüncü tarafların Kişisel Verileri işbu Politikaya aykırı şekilde işlemesi nedeniyle Veri Sahiplerinin zarara uğraması ve TAÜHABERin söz konusu ihlalin kendisinden kaynaklandığını ispat etmemesi halinde söz konusu zararın giderilmesinden sorumlu olacaktır.

 1. Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması 

 

Yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için www.tauhaber.com linkinde yer alan “İletişim Formu”nu kullanılabilecektir.

TAÜHABER, KVKK’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine KVKK’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Sizler adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için sizler tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Başvurularınız kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

TAÜHABER, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilecektir.

 1. Değişiklik

TAÜHABER, Kişisel Verilerin korunması hakkındaki uygulamalarımız ve yasal düzenlemeler hakkında güncel bilgiler sunmak amacıyla Politikada değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır. Politikada yapılan değişikliklerin esaslı değişiklikler olması halinde Veri Sahipleri çeşitli kanallar aracılığıyla bilgilendirilecektir.

İşbu Politikada hüküm bulunmayan hallerde ve kanun ile çelişen hallerde kanun ve ilgili mevzuat esas alınır.

İşbu Politika 10 maddeden oluşmaktadır.